Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

W niniejszej Polityce Prywatności przekazujemy istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundacja graj Wysoko zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s1), tzw. RODO, które wprowadza wspólne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

1. Administracja danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja graj Wysoko z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000217600, nr NIP 9512124856, nr REGON 015854650.

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych – Fundacja graj Wysoko

Fundacja graj Wysoko
e-mail: fundacja@grajWysoko.pl
Elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie http://fundacja.grajwysoko.pl/kontakt/

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Fundacji graj Wysoko

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: fundacja@grajWysoko.pl, w temacie e-maila z dopiskiem: Ochrona Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji graj Wysoko

 1. Zawarcia i wykonywania umowy/umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit b. RODO).
 2. Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie Newslettera, produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość marketingu bezpośredniego.
 3. Badanie preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów lub usług być może Państwa interesujących.
 4. Świadczenie usług dystrybucji w ramach realizacji umów kompleksowych, (w razie jej zawarcia – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest prawidłowe świadczenie usług dystrybucji w ramach realizacji umów kompleksowych.
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Spełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. Urzędów Skarbowych) – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do wypełnia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).

 4. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych pozyskanych przez Fundacja graj Wysoko mogą być wyłącznie podmioty z następujących kategorii:

 1. Osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa( np. Sądy i Organy Państwowe)
 2. Osoby pośredniczące w zawieraniu umów.
 3. Osoby świadczące usługi:
  – z zakresu doręczenia korespondencji i przesyłek,
  – drukarskie i archiwizacyjne,
  – informatyczne i nowych technologii,
  – obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
  – płatnicze,
  – księgowo-finansowe,
  – audytorskie i kontrolne,
  – prawne i windykacyjne.
 4. Firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi i produkty (nasi partnerzy), operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz pracownicy agencji pracy tymczasowej.

5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 obejmujący Unię Europejską (EU), Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Fundacja graj Wysoko może zlecić usługi lub zadania wyselekcjonowanym usługodawcom i partnerom mających siedzibę poza EOG (w państwie trzecim). W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:

 1. Wykonania umowy/umów do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia, spełnienia ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z obowiązującego prawa.
 2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 3. Marketingu produktów lub usług – do momentu wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu sprzeciwu.
 4. Świadczenie usług dystrybucji w ramach zawartych umowy kompleksowej – do czasu rozwiązania wygaśnięcia umowy kompleksowej lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
 5. Badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do czasu rozwiązania wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

7. Prawa przysługujące osobie udostępniającej swoje dane osobowe

 1. Każda osoba, która udostępniła Fundacji graj Wysoko swoje dane osobowe ma prawo dostępu do ich treści, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 2. W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z Fundacją graj Wysoko lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.
 3. Każda osoba, która udostępniła Fundacji graj Wysoko swoje dane osobowe ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.

8. Prawo osoby udostępniającej swoje dane osobowe do sprzeciwu

Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w następujących celach:

 1. Świadczenia usług dystrybucji w ramach zawartej umowy kompleksowej.
 2. Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania Newslettera.
 3. Przesłania oferty handlowej.
 4. Badań preferencji odnośnie do zapotrzebowania na nasze produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności.
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych.

Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja osoby, która udostępniła swoje dane osobowe. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać wskazane dane osobowe w celu lub w celach, co do których wyrażono sprzeciw, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby wyrażającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy się skontaktować z Fundacją graj Wysoko. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Źródło pochodzenia danych i rodzaje danych.

Dane osobowe niezbędne do wykonywania umów, usług, dystrybucji, marketingu, w tym marketingu bezpośredniego takie jak: Imię, Nazwisko, funkcja, adres, których nie pozyskaliśmy bezpośrednio od tej osoby, otrzymaliśmy z oficjalnych stron internetowych przedsiębiorstw, uczelni, instytutów badawczo-naukowych oraz organizacji państwowych.

10. Informacja o wymogu podania danych lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencja ich nie podania.

W Formularzach kontaktowych dostępnych na stronach www.grajWysoko.pl/kontakt/ oraz www.fundacja.grajWysoko.pl/kontakt/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji i/lub zawarcia i wykonywania łączących nas umów.

Polityka Prywatności Fundacja graj Wysoko, obowiązuje od 25.05.2018