I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja graj Wysoko, zwana w dalszej treści postanowień statutu Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym Rep. A.3397/2004 z dnia 16 sierpnia 2004 przez Fundatora, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.
 2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1985 r. o fundacjach, wraz z późniejszymi zmianami oraz w niniejszym statucie.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest Warszawa. Fundacja prowadzi działalność także poza swoją siedzibą. W przypadku działalności w kraju poza swoją siedzibą Fundacja może tworzyć zakłady, oddziały, filie, sekcje, placówki, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej poprzez tworzenie Przedstawicielstw.

§ 3

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami o zbieżnych celach.

§4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz może posługiwać się znakiem graficznym.

II. Cele i sposób działania Fundacji

§ 5

Fundacja została powołana do realizacji następujących celów:

 1. Prowadzenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym działalności umożliwiającej im rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.
 2. Przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Wspieranie i rozwijanie indywidualności oraz osobowości wśród osób uzdolnionych literacko, plastycznie, muzycznie, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Przygotowywanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i umacniania wartości demokracji oraz pokonywania barier kulturowych poprzez edukację kolejnych pokoleń.

§ 6

Fundacja realizuje swój cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie i prowadzenie domów opieki, ognisk młodzieżowych, placówek opiekuńczowychowawczych, prowadzenie działań typu „public relation”,
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 4. współdziałanie z instytucjami i uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami.

III. Majątek Fundacji

§ 7

Majątek Fundacji stanowią:

 1. środki pieniężne wniesione przez Fundatora.
 2. nieruchomości i ruchomości wniesione przez darczyńców- pochodzące spadków, zapisów i darowizn, lub nabyte w inny sposób,
 3. środki finansowe pochodzące z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych, z dochodów z nieruchomości i praw majątkowych, z ofiar, darowizn, spadków i zapisów, ze zbiórek publicznych i innych źródeł.
 4. Fundacja przyjmuje spadki, darowizny i zapisy z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 8

 1. Darowizny, spadki i zapisy mogą być przeznaczone na realizację dowolnych celów statutowych, chyba, że ofiarodawca określił konkretny cel, na jaki mają być przeznaczone środki ofiarowane Fundacji.
 2. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
  • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  • przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności,jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  • wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
  • zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
  • Członkowie Rady Fundacji otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

IV. Władze Fundacji i organizacja pracy

§ 9

Władze Fundacji stanowią:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 10

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym.
 2. Rada Fundacji zwana dalej Radą składa się co najmniej z trzech osób.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady bądź jego odwołania przez Radę.
 5. W przypadku, gdy liczba członków Rady nie przekracza trzech osób, odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały Rady podjętej jednomyślnie przez dwóch członków Rady.
 6. W przypadku, gdy liczba członków Rady spada poniżej trzech osób, w terminie maksymalnie trzech miesięcy od tej daty konieczne jest konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających.
 7. Powołanie nowego członka Rady w wyborach uzupełniających może nastąpić w wyniku uchwały Rady podjętych jednomyślnie przez dwóch członków Rady.
 8. Powołania i odwołanie członka Rady, gdy liczba członków wynosi powyżej trzy osoby następuje w wyniku uchwały podjętej przez Radę zwykłą większością głosów, w obecności minimum 2/3 składu Rady.
 9. W pracach Rady jej członkowie mogą uczestniczyć także poprzez swoich pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 11

 1. Posiedzenia Rady odbywaj się przynajmniej raz w roku.
 2. Przewodniczący Rady Fundacji oraz jego zastępca wybierani są na pierwszym posiedzeniu Rady.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał:
  • a. w przypadku, gdy w Radzie zasiadają nie więcej niż trzy osoby – jednomyślnie, w obecności przynajmniej dwóch członków Rady,
  • b. w przypadku, gdy liczba członków Rady przekracza trzy osoby – zwykłą większości głosów, w obecności przynajmniej 2/3 składu Rady.
 4. W każdym z powyższych przypadków, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady bądź, w przypadku jego nieobecności, głos zastępcy Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Rady mogą być zwołane z inicjatywy Przewodniczącego Rady lub Prezesa Zarządu Fundacji.
 6. Prezes Zarządu bierze udział w posiedzeniach Rady bez prawa głosu.
 7. O terminie posiedzeniu Rady powinni być powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Rady oraz Prezes Zarządu, za potwierdzeniem przyjęcia tej informacji. Powiadomienie o terminie posiedzenia powinno zostać dostarczone przynajmniej na siedem dni roboczych przed posiedzeniem.
 8. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 12

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Uchwalenie Statutu Fundacji i dokonywanie zmian w Statucie.
 3. Sprawowanie nadzoru nad działalności Zarządu.
 4. Przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu z jego działalności.
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
 6. Opiniowanie planów działania Fundacji przygotowanych przez Zarząd.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie nabywania oraz zbywania lub obciążania nieruchomości należących do Fundacji.
 8. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innej fundacji, połączenia z inną fundacją, objęciu udziałów w spółkach prawa handlowego oraz likwidacji fundacji.
 9. Podejmowanie decyzji dotyczącej zatrudnienia, zawieranie umów o pracę lub innych umów cywilno-prawnych z członkami Zarządu.

Zarząd Fundacji

§ 13

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się z 1-3 osób.
 3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 4. Zarząd Fundacji w całości, jak i poszczególni członkowie Zarządu, mogą być powołani i odwołani przez Radę w drodze uchwały podjętej zwykłą większości głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
 5. Zarząd sprawuje bieżące kierownictwo nad sprawami Fundacji nie zastrzeżonymi Radzie Fundacji. W szczególności do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  • wykonywanie uchwał Rady Fundacji i składanie sprawozdań z ich wykonania,
  • składanie Radzie Fundacji corocznego sprawozdania z prac Fundacji w terminie do dnia 30 października,
  • opracowywanie krótko i długoterminowych planów działania Fundacji,
  • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  • uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Rady,
  • kierowanie bieżącą działalności Fundacji zgodnie z jej celem,
  • sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji, przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji, dotacji,
  • występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem w sprawie zmian Statutu.
 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większości głosów, w obecności minimum 2/3 składu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.
 7. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu pełni jednocześnie funkcje Prezesa Zarządu i posiada prawo do jednoosobowego podejmowania decyzji.
 8. O terminie posiedzeniu Zarządu powinni być powiadomieni pisemnie wszyscy członkowie Zarządu, za potwierdzeniem przyjęcia tej informacji.
  Powiadomienie o terminie posiedzenia powinno zostać dostarczone przynajmniej na siedem dni roboczych przed posiedzeniem.

§14

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 2. O terminie i porządku dziennym posiedzenia Zarządu Prezes Zarządu zawiadamia Przewodniczącego Rady Fundacji w trybie określonym w par.13 pkt.8.
 3. Obsługa administracyjna i prawna Fundacji może być wykonywana przez Biuro Fundacji, podporządkowane Prezesowi Zarządu.
 4. Prezes Zarządu powołuje Biuro Fundacji oraz określa zasady jego działania.

V. Sposób reprezentacji

§15

 1. W zakresie działań nienależących do kompetencji Rady Fundacji oraz z zastrzeżeniem ust.2, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składaj łącznie Prezes Zarządu oraz jeden z członków Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy Prezes Zarządu posiada prawo do składania oświadczeń woli jednoosobowo.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z podejmowaniem zobowiązań majątkowych powyżej 2000 PLN – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.

VI. Likwidacja Fundacji

§16

 1. Rada Fundacji podejmuje jednomyślnie uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na rzecz wskazanych przez Radę Fundacji, innych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o celach zbliżonych do celów Fundacji.

Statut Fundacji uchwalono w dniu 30-12-2012
Jego treść jest Załącznikiem do Uchwały nr 1/2012 powziętej przez Radę Fundacji na posiedzeniu Rady.