Regulamin Zakupów Towarów i Usług

Regulamin zakupu usług szkoleniowych i towarów
przez serwis internetowy Fundacji graj Wysoko („Regulamin”)

Regulamin zakupu towarów poprzez serwisy internetowe Fundacji graj Wysoko (zwany dalej „Regulamin”) obejmuje towary i usługi oferowane na stronie www.grajWysoko.pl. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem serwisu internetowego www.grajWysoko.pl. Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Dalsze użytkowanie serwisu, w tym szczególności złożenie zamówienia, oznacza, że Klient zna i akceptuje Regulamin zakupu towarów i usług poprzez serwis internetowy Fundacji graj Wysoko i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy sprzedaży towarów i usług Fundacji graj Wysoko (zwane dalej: „Serwis”) jest prowadzony przez Fundcję graj Wysoko lub Fundacja graj Wysoko jest ich partnerem. Fundacja graj Wysoko wpisana jest do KRS pod nr 0000217600 (zwana dalej: „Fundacja”).

1.2. Serwis działający pod adresem www.grajWysoko.pl służy do dokonywania zakupów towarów ( przedmioty materialne, w tym publikacje, gadżety ) i usług ( świadczenia niematerialne, w tym szkolenia, szkolenia on-line, warsztaty, konsultacje, coaching ) znajdujących się w ofercie Serwisu za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Serwisie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu po uzyskaniu zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

1.4. Oferta Serwisu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Warunki sprzedaży poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie.

1.5. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki.

a/ Cena podana przy każdym towarze lub usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
b/ Cena towaru uwzględnia koszty dostawy na warunkach określonych w Serwisie.
c/ Każdorazowo dla większej ilości zamówienia, niż jest to określone w Serwisie, cena jest ustalana indywidualnie z Klientem. Obciążenie Klienta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Klienta.

1.6. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne dotycząće towarów i usług znajdujące się na stronie www.grajWysoko.pl (zwane dalej: „Elementy graficzne”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody Fundacji. W szczególności Klient nie jest uprawniony do:

a/ kopiowania lub powielania Elementów graficznych w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób,
b/ tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Elementów graficznych,
c/ rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Elementów graficznych,
d/ publicznego prezentowania Elementów graficznych,
e/ wykorzystywania Elementów graficznych w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

1.7. Elemeny graficzne oraz wartość merytoryczna zakupionych towarów i usług może być wykorzystywana nieodpłatnie i bez zgody Fundacji wyłącznie przez nauczycieli i jedynie w przypadku lekcji w szkołach państwowych.

1.8. Klient, który zakupi towar w postaci pliku elektronicznego, będzie miał udzieloną licencję dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń zawartych w treści Regulaminu lub/ i w opisie zamieszczonym na towarze, w tym także zastosowanych przez Fundację zabezpieczeń technicznych. Licencja ma charakter niezbywalny i niewyłączny.

1.9. Z klauzurą bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dn. 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Nr 90/2006 r. poz.90 z późn.zm), Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku elektronicznego, jego fragmentów osobom trzecim, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.

1.10. Klient nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z pliku elektronicznego. Klient zobowiązany jest do podjęcia kroków zabezpieczających przed dostępem do zakupionego pliku elektronicznego osób nieuprawnionych.

1.11. Ewentualne promocje na stronie Fundacji nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej. Fundacja ma prawo do zmiany cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania do nich zmian. Cena jest wiążąca dla obu stron w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

1.12. Do korzystania z towarów i usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

I. SPRZEDAŻ TOWARÓW

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ TOWARU

2.1. Składanie zamówienia przez Klienta polega na przejściu przez poszczególne fazy składania zamówienia: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, akceptacja warunków dostawy, potwierdzenie zamówienia oraz dokonanie płatności. Złożenie zamówienia dokonywane jest poprzez e-mail, przy czym dla stron wiążące są informacje zawarte w Serwisie przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy i sposób dostawy.

2.2. Klient, po przekazaniu zamówienia e-mailem, zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty e-mail.

2.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Serwis dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Serwisem.

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. Serwis zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta z Serwisem są: e-mail podany każdorazowo przy towarze lub usłudze.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA TOWARÓW

3.1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu na koncie bankowym Fundacji wpłaty za zamówiony towar. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia, jeśli jego adres e-mail znany jest Fundacji.

3.2. Zamówione towary Serwis dostarcza do Klienta za pośrednictwem: Poczty Polskiej, kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.

3.3. W przypadku gdy Serwis nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towarów o właściwościach wskazanych przez Klienta w zamówieniu, Serwis niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta wraz z podaniem czasu oczekiwania na zamówiony towar lub usługę. W przypadku braku wyrażenia przez Klienta zgody na oczekiwanie, Serwis niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, zwrócić Klientowi całą otrzymaną przedpłatę lub płatność.

3.4. W przypadku braku niektórych z zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na częściową realizację zamówienia, Serwis niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 14 dni, zwróci Klientowi dokonane przedpłaty lub płatności.

3.5. Jeżeli w celu realizacji zamówienia zaistnieje dodatkowa konieczność uzyskania informacji przez Serwis, wówczas Serwis zastrzega sobie prawo e-mailowego kontaktu z Klientem na adres, który został podany w trakcie składania zamówienia.

3.6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez Serwis. W tym celu należy skontaktować się z Serwisem poprzez e-mail: fundacja@grajWysoko.pl oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może oczekiwać na dostawę zmienionego zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez Serwis Klient nie może anulować zamówienia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA TOWARÓW

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez Serwis niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72 h od złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, Serwis niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 72 h od złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie Serwisu, wówczas są one wysyłane do Klienta niezwłocznie, tj. w terminie od 1 do 7 dni roboczych, licząc od daty wpływu płatności za zamówienie na konto Fundacji. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, towar zostanie dostarczony Klientowi w terminie ustalonym indywidualnie, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnej korespondencji e-mail i wyrazi na to zgodę.

4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na wyraźne życzenie i za zgodą Klienta (patrz pkt. 3.4.)

5. FORMY ZAPŁATY ZA TOWAR

5.1. Serwis akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

a/ Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Fundacji towar jest wysyłany przez Fundację. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,
b/ Za pobraniem – w wyjątkowych przypadkach i za indywidualną zgodą Fundacji płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez Serwis w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki,

c/ Przedpłata z osobistym odbiorem towaru – każdorazowo po uprzednim indywidualnym ustaleniu z Fundacją.

6. KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW

6.1. Dostawa zamówionego towarów odbywa się w Polsce chyba, że indywidualne ustalenia pomiędzy Serwisem z Klientem mówią inaczej. Doręczenie przesyłki poza granice Polski wymaga dodatkowego uzgodnienia przez Strony.

6.2. Koszty przesyłki na terenie Polski zawarte są w cenie towaru i obowiązują dla wysyłki:
a/ maksymalnie 3 egzemplarzy książeczek z serii „Zygzakiem przez Świat…”.
b/ nieograniczonej liczby wysyłek publikacji w wersjach elektronicznych.

6.3. Koszty przesyłki na terenie Polski większej liczby egzemplarzy towarów wymienionych w pkt. 6.2.a będą ustalane indywidualnie z Klientem.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY TOWARÓW

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub rachunku, oraz pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy.

7.2. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, Serwis zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia rachunku dokumentującego otrzymanie przedpłaty.

7.3. W momencie otrzymania towaru Klient jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub rachunek zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu w sposób wskazany w pkt 2.6 Regulaminu lub na adres fundacja@grajWysoko.pl.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE WS. TOWARÓW

8.1. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Serwis wysyłając e-mail na na adres fundacja@grajWysoko.pl.

8.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a/ przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
b/ przesłanie zakupionego towaru do Fundacji, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do Fundacji za pobraniem nie będą przyjmowane przez Fundację.

8.3. Serwis zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

8.4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Serwis zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

8.5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta Serwis zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania.

8.6. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan koperty, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar. W przypadku gdy kurier odmawia sporządzenia protokołu należy odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić tą okoliczność Serwisowi i firmie kurierskiej.

8.7. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem, z zastrzeżeniem pkt 8.8.

8.8. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Okoliczność ta nie pozbawia Klienta możliwości złożenia reklamacji.

8.9. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 8.6. i 8.7. może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez Serwis, z zastrzeżeniem pkt 8.8.

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU TOWARU PRZEZ KLIENTA

9.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą ( zwana dalej „Konsumentem”), może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Serwisie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

9.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając do Serwisu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 10 dni licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

9.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: fundacja@grajWysoko.pl.

9.4. Konsument zwróci Serwisowi towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

9.5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Fundacji.

9.6. Serwis w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

9.7.Serwis dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

9.8. Koszty zwrotu towaru Serwisowi ponosi Konsument.

II. SPRZEDAŻ USŁUG SZKOLENIOWYCH, COACHINGOWYCH I KONSULTACJI

10. INFORMACJE OGÓLNE

10.1. Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania ze Szkoleń, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Szkoleń oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

10.2. Za pośrednictwem serwisów określonych w pkt. 3 możliwe jest dokonanie zakupu Szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi Szkoleniowe świadczone w serwisach.

11. ZASADY UCZESTNICTWA

11.1. Uczestnicy Szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację graj Wysoko oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

11.2. Fundacja graj Wysoko zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi  przez nią Szkoleniami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

11.3. Uczestnicy Szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację graj Wysoko oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze Szkoleń, oraz na użycie ich imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

11.3.1 Jeśli Uczestnik Szkoleń nie wyraża zgody na utrwalanie ich imienia i nazwiska, wizerunku lub głosu opisane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, ma prawo zastrzec to przed rozpoczęciem Szkoleń, w których uczestniczy.

11.4. Fundacja graj Wysoko będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania innych, prowadzonych przez siebie, Szkoleń.

11.5. Poprzez udział w Szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Fundacja graj Wysoko nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich celu związanego z tematyką szkolenia/coachingu/mentoringu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

11.6. Promocje organizowane przez Fundację graj Wysoko, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone, chyba że w szczególnej promocji jednoznacznie określono inaczej.

11.7. Uczestnicy Szkoleń w Fundacji graj Wysoko oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

11.8. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w Szkoleniach organizowanych przez Fundację graj Wysoko wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

12. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1. Umowa o świadczenie usług Szkoleń przez Fundację graj Wysoko może być zawarta poprzez zakup usługi poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne bezpośrednio w serwisach określonych w § 1. pkt. 3 lub innych serwisów promujących Szkolenia. Możliwe jest również zgłoszenie się na Szkolenie bezpośrednio podczas spotkań z pracownikami Fundacji graj Wysoko.

12.2. Zakup Szkoleń następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wypełnia zgłoszenie zamieszczone w jednym w serwisów opisanych w § 3 pkt.1., następnie otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dane do przelewu, a po dokonaniu  wpłaty zaliczki lub pełnej odpłatności potwierdzenie rezerwacji miejsca na Szkoleniu.

12.3. Stawki opłat za szkolenia podane są na podstronie danego szkolenia w serwisach, z zastrzeżeniem § 2. pkt.6. W cenę szkoleń wliczony jest koszt szkolenia, komplet materiałów i certyfikat oraz przerwy kawowe.

12.4. W trakcie Szkoleń Uczestniczki mogą otrzymywać materiały szkoleniowe, notki reklamowe sponsorów i partnerów.

12.5. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestniczki pokrywają samodzielnie.

12.6. W przypadku, szkoleń zamkniętych Zleceniodawca pokrywa wszelkie koszty związane z ich organizacją oraz dodatkowo koszt dojazdu i zakwaterowania prelegenta/trenera, chyba, że ustalono inaczej.

12.7. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych Uczestnicy zostaną poproszone o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

12.8. Płatność za Szkolenie może być dokonana w formie:

a)  przelewu z konta bankowego:

Nazwa Banku Fundacji: Volkswagen Bank Polska S.A.
Numer konta Fundacji: 47 2130 0004 2001 0620 7914 0001

b)   przelewu za pośrednictwem kanałów internetowych (CashBill).

12.9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w opłaconych zajęciach:

  1. zaliczka nie jest zwracana, jeśli informacja e-mailem o rezygnacji trafi do Fundacji graj Wysoko w terminie 4 dni i krótszym przed zajęciami,
  2. zaliczka jest zwracana, jeśli informacja e-mailem o rezygnacji trafi do Fundacji graj Wysoko w terminie ponad 4 dni przed zajęciami,
  3. wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego Szkolenia, a także przenieść na inne Szkolenie organizowane przez Fundację graj Wysoko. 

12.10. W skrajnym przypadku Fundacja graj Wysoko i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania Uczestnik, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

12.11. Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaconej kwoty na konto, z którego nastąpiła wpłata środków, lub na inne, wskazane przez nią konto.

12.12. Osoby dokonujące zakupu Szkolenia Fundacji graj Wysoko oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, rachunków i korekt faktur i rachunków drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę czy  rachunek  są obowiązane do podania Fundacji graj Wysoko adresu e-mail do wysyłki faktury bądź rachunku lub ich korekty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Fundacja graj Wysoko zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Uczestników szkoleń w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, opisany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W szczególności obowiązuje nasza Polityka Prywatności dostępna na stronie: http://fundacja.grajwysoko.pl/polityka-prywatnosci/

13.2. Fundacja graj Wysoko i Uczestnik zachowują prawo wglądu do zgromadzonych danych, prawo do ich uaktualniania oraz prawo do ich usunięcia z zasobu Organizatora. Wniosek w tej sprawie powinien zostać skierowany drogą elektroniczną na adres email Fundacji dostępny w zakładce „Kontakt”.

14. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

14.1. W przypadku, gdy Uczestnik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

14.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: fundacja@grajWysoko.pl w terminie 10 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

14.3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

14.4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

15. LEGISLACJA

15.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Fundacji graj Wysoko, tj. z dniem 1 września 2018 r.
15. 2. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia w Serwisie.
15.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
11.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Serwisem będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla Serwisu.
11.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2018 roku

Pytania i zastrzeżenia
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Regulaminu mogą być kierowane do:  fundacja (małpa) grajWysoko.pl