Sort By: Direction:
  • Ideą Analizy SWOT jest poznanie swoich mocnych i słabych strony na tle istniejących szans i zagrożeń. Oraz - warunek...