Polityka Prywatności

Polityka Prywatności odnośnie RODO
w Fundacji graj Wysoko

 

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy/współpracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

1. Każdy użytkownik serwisu oraz osoba nawiązująca kontakt z Fundacją ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych projektów, ofert, towarów i usług, i udostępniać informacje o sobie. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do nie korzystania z serwisu www.grajWysoko.pl.

2. Administracja danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja graj Wysoko z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000217600, nr NIP 9512124856, nr REGON 015854650.

2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych – Fundacja graj Wysoko

Fundacja graj Wysoko, KRS: 0000217600  REGON: 015854650  NIP: 9512124856
e-mail: fundacja@grajWysoko.pl
Elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie http://grajwysoko.pl/kontakt/

3. Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: fundacja@grajWysoko.pl, w temacie e-maila: Ochrona Danych Osobowych.

Z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Cel przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy Fundacji graj Wysoko

 1. Zawarcia i wykonywania umowy/umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy/umów (art. 6 ust. 1 lit b. RODO).
 2. Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego poprzez wysyłanie Newslettera, produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość marketingu bezpośredniego.
 3. Badanie preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów lub usług być może Państwa interesujących.
 4. Świadczenie usług dystrybucji w ramach realizacji umów kompleksowych, (w razie jej zawarcia – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest prawidłowe świadczenie usług dystrybucji w ramach realizacji umów kompleksowych.
 5. Ustalenia, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami związanymi z zawartymi umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f. RODO), którym jest możliwość ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 6. Spełnienia ciążących na nas obowiązkach prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. ZUS, Urzędów Skarbowych) – ponieważ przetwarzanie danych jest potrzebne do wypełnia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit c. RODO).

Zebrane dane, w ramach działalności statutowej naszej organizacji, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.

4. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

 1. w przypadku udzielenia Zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony, ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.
 4. Jeżeli wyrazili Państwo osobną Zgodę, podany adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych usług i produktów administratora – Fundacja graj Wysoko, a także do celów statystycznych. Udzielona Zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Jeżeli udzielono Zgody na otrzymywanie newslettera, jej odwołania dokonuje się na stronie chroma.pl/pl/unsubscribe.

 5. Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych pozyskanych przez Fundacja graj Wysoko mogą być wyłącznie podmioty z następujących kategorii:

 1. Osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa ( np. Sądy i Organy Państwowe).
 2. Osoby pośredniczące w zawieraniu umów.
 3. Osoby świadczące usługi z zakresu ( w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w zależności od zakresu współpracy pomiędzy Fundacją a Państwem, przy czym ilość danych przekazywanych ograniczona jest do wymaganego minimum ): doręczenia korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, informatyczne i nowych technologii, obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, grantodawcy, firmy audytorskie, ewaluacyjne  i kontrolne, prawne i windykacyjne.
 4. Odbiorcy danych osobowych, którzy uzyskują dostęp do przekazanych przez Państwa danych, są zobowiązane do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 obejmujący Unię Europejską (EU), Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Fundacja graj Wysoko nie przekazuje danych osobowych poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie planuje takich działań w przyszłości. W każdej chwili istnieje możliwość zażądania dalszych informacji w tej sprawie.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów:

 1. Wykonania umowy/umów do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia, spełnienia ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z obowiązującego prawa.
 2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu.
 3. Marketingu produktów lub usług – do momentu wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu sprzeciwu.
 4. Świadczenie usług dystrybucji w ramach zawartych umowy kompleksowej – do czasu rozwiązania wygaśnięcia umowy kompleksowej lub do momentu wniesienia sprzeciwu.
 5. Badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi – do czasu rozwiązania wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel lub do momentu wniesienia sprzeciwu.

7. Prawa przysługujące osobie udostępniającej swoje dane osobowe

 1. Każda osoba, która udostępniła Fundacji graj Wysoko swoje dane osobowe ma prawo:

• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

• żądania sprostowania danych,

• do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

• do ograniczenia przetwarzania danych,

• do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

W celu skorzystania z powyższych praw należy się skontaktować z Fundacją graj Wysoko lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

2. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.

4. Każda osoba, która udostępniła Fundacji graj Wysoko swoje dane osobowe ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych narusza przepisy RODO.

8. Prawo osoby udostępniającej swoje dane osobowe do sprzeciwu

 1. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w następujących celach:
  1. Świadczenia usług edukacyjnych/dystrybucji w ramach zawartego zgłoszenia/zlecenia/zamówienia.
  2. Marketingu, w tym marketingu bezpośredniego, w tym otrzymywania Newslettera.
  3. Przesłania oferty działań Fundacji.
  4. Badań preferencji odnośnie do zapotrzebowania na nasze projekty lub usługi w zakresie statutowej działalności.
  5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/umowami lub przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Przyczyną tego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja osoby, która udostępniła swoje dane osobowe. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać wskazane dane osobowe w celu lub w celach, co do których wyrażono sprzeciw, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec  interesów, praw i wolności osoby wyrażającej sprzeciw, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy się skontaktować z Fundacją graj Wysoko. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Źródło pochodzenia danych i rodzaje danych.

Dane osobowe niezbędne do realizacji Projektów, wykonywania umów, usług, dystrybucji, marketingu, w tym marketingu bezpośredniego takie jak: Imię, Nazwisko, firma/organizacja, adres, funkcja, adres e-mail, telefon, których nie pozyskaliśmy bezpośrednio od tej osoby, otrzymaliśmy z oficjalnych stron internetowych przedsiębiorstw, uczelni, instytutów badawczo-naukowych oraz organizacji państwowych.

10. Informacja o wymogu podania danych lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencja ich nie podania.

W Formularzach kontaktowych dostępnych na stronach www.grajWysoko.pl/kontakt/ oraz www.grajWysoko.pl/kontakt/ podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji i/lub zawarcia i wykonywania łączących nas umów.

Polityka Prywatności Fundacja graj Wysoko, obowiązuje od 25.05.2018