o Fundacji

 
Fundacja graj Wysoko to płaszczyzna spotkań, dialogu, rozwoju, wymiany myśli i energii dla wszystkich, niezależnie od wieku, płci, statusu społecznego czy środowiska.

Naszą misją jest wyzwolenia energii tkwiącej w ludziach poprzez wymianę myśli, spotkania, dialog i działania tak, aby wspólnie tworzyć społeczeństwo oparte na wartościach równego traktowania i poszanowania różnorodności.

Proponujemy skuteczne narzędzia pomagające stymulować rozwój kulturowy i wewnętrzną potrzebę nauki przez całe życie, które wzmacniają indywidualność i wyzwalają zbiorową odpowiedzialność za wspólną przestrzeń publiczną.

Szczególnie aktywnie działamy na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet i młodzieży. Propagujemy przy tym zachowanie równowagi między życiem osobistym i zawodowym.

Realizujemy autorskie projekty edukacyjno-rozwojowe. Uczymy, bawimy, obserwujemy i dzielimy się doświadczeniami. Realizujemy projekty społeczne, wspieramy serwis internetowy dedykowany kobietom, wydajemy opracowania i publikacje.

Wierni idei uczenia się przez całe życie zaskakujemy nowatorskimi projektami edukacyjnymi, z których skorzystało kilka tysięcy uczestników szkoleń i czytelników.

Kogo zapraszamy do wspólnych działań

 • kobiety chcące wrócić lub wejść na rynek pracy
 • dzieci i młodzież, które chcą rozwijać kreatywność, uczyć się wciąż nowych rzeczy, budować samoświadomość oraz odważnie iść własną życiową ścieżką
 • osoby zainteresowane ideą uczenia się przez całe życie
 • osoby 60+ w dialogu międzypokoleniowym
 • osoby wykluczane ze społeczeństwa, głównie ze względu na status społeczny, płeć, stan zdrowia, rasę

Cele statutowe i sposób działania Fundacji

(wyciąg ze Statutu)
Fundacja została powołana do realizacji następujących celów:

 1. Prowadzenie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  działalności umożliwiającej im rozwój intelektualny, kulturalny i zawodowy.
 2. Przezwyciężanie uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze
  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Wspieranie i rozwijanie indywidualności oraz osobowości wśród osób
  uzdolnionych literacko, plastycznie, muzycznie, zwłaszcza ze środowisk
  zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Przygotowywanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do
  uczestnictwa w życiu społecznym państw europejskich.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i umacniania wartości
  demokracji oraz pokonywania barier kulturowych poprzez edukację
  kolejnych pokoleń.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów i spotkań edukacyjnych,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie działań typu „public relation”,
 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
 4. współdziałanie z instytucjami i uczelniami, fundacjami, stowarzyszeniami.

Karta Różnorodności 

W marcu 2013 r. Fundacja graj Wysoko została Sygnatariuszem Karty Różnorodności.
karta_logo_270
Fundacja graj Wysoko to grupa zaangażowanych społecznie trenerów, publicystów, menedżerów, naukowców, animatorów i wolontariuszy zaangażowanych w promowanie zasady poszanowania różnorodności kulturowej, światopoglądowej, religijnej, rasowej oraz zasady równych szans niezależne od płci, wieku, stanu zdrowia oraz statusu społecznego.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, która obliguje się do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Tysiące firm, organizacji i instytucji podpisało Kartę w 12 krajach Unii Europejskiej.
Koordynatorem Karty Różnorodności w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Podpisując Kartę Róznorodności Fundacja zobowiązuje się przestrzegać zasady zarządzania różnorodnością i polityki równego traktowania wobec pracowników i współpracowników oraz wolontariuszy, jak również upowszechniać zasady pośród kontarhentów, firm współpracujących i beneficjentów.

Statut Fundacji

Pełną treść Statutu czytaj » tutaj

 

Zrealizowane Projekty

Zrealizowane Projekty przeglądaj » tutaj

 

Metryka Fundacji

Narodziny: IX ‚2004 Miejsce: Warszawa. KRS: 0000217600. REGON: 015854650. NIP: 9512124856. Numer konta: 47 2130 0004 2001 0620 7914 0001, Volkswagen Bank Polska S.A.