Regulamin świadczenia usług szkoleniowych
i zajęć coachingowych przez Fundację graj Wysoko

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług szkoleniowych i zajęć coachingowych oraz mentorskich, warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego między Fundacją graj Wysoko a Uczestnikami szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich, zwanych dalej Uczestnikami.

2. Organizatorem szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich  jest Fundacja graj Wysoko wpisana do KRS pod numerem 0000217600, kontakt e-mail: fundacja@grajWysoko.pl

3. Fundacja graj Wysoko prowadzi serwis informacyjny www.grajWysoko.pl, który jest jednocześnie platformą sprzedaży usług szkoleniowych i zajęć coachingowych oraz mentorskich.

4. Użytkownicy, przed rozpoczęciem korzystania z usług szkoleniowych i zajęć coachingowych oraz mentorskich, są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.

5. Za pośrednictwem serwisów określonych w pkt. 3 możliwe jest dokonanie zakupu usług szkoleniowych i zajęć coachingowych oraz mentorskich. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe oraz mentorskie świadczone w serwisach, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w § 2 pkt 6, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.

§ 2. Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach

1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację graj Wysoko oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego.

2. Fundacja graj Wysoko zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami i zajęciami coachingowymi oraz mentorskimi, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.

3. Uczestnicy wszystkich szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację graj Wysoko oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń, zajęć coachingowych oraz mentorskich, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

3.1 Jeśli Uczestnik szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich nie wyraża zgody na utrwalanie ich wizerunku lub głosu opisane w pkt. 3 niniejszego Regulaminu, ma prawo zastrzec to przed rozpoczęciem zajęć, w których uczestniczy.

4. Fundacja graj Wysoko będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich.

5. Poprzez udział w szkoleniach, zajęciach coachingowych oraz mentorskich Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy szkolenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom (publikacje, produkty edukacyjne etc.). Fundacja graj Wysoko nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich celu związanego z tematyką szkolenia/coachingu/mentoringu. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

6. Promocje organizowane przez Fundację graj Wysoko, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

7. Uczestnicy szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich w Fundacji graj Wysoko oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.

8. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 10, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez Fundację graj Wysoko wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.

§ 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie usług szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich przez Fundację graj Wysoko może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez serwisy za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych, możliwe jest również zgłoszenie się na szkolenie/coaching/mentoring bezpośrednio podczas spotkań z  pracownikami Fundacji graj Wysoko.

2. Zakup szkolenia następuje przez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wypełnia zgłoszenie zamieszczone w jednym w serwisów, następnie otrzymuje potwierdzenie otrzymania zgłoszenia i warunków świadczenia usługi oraz dane do przelewu, a po dokonaniu  wpłaty zaliczki lub pełnej odpłatności potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu.

3. Stawki opłat za szkolenia podane są na podstronie danego szkolenia w serwisach. W cenę szkoleń wliczony jest koszt szkolenia, komplet materiałów i certyfikat oraz przerwy kawowe.

4. W trakcie szkolenia/coachingu/mentoringu Uczestnicy mogą otrzymywać materiały szkoleniowe, notki reklamowe sponsorów i partnerów.

5. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa samodzielnie.

6. W przypadku, gdy szkolenia organizowane są w siedzibie Uczestnika ( w tym przypadku dla szkoleń zamkniętych organizowanych przez odpowiednie firmy), Uczestnik pokrywa wszelkie koszty związane z ich organizacją oraz dodatkowo koszt dojazdu i zakwaterowania prelegenta/trenera.

7. W celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, oceniających organizację, metodykę szkolenia oraz trenerów prowadzących.

8. W przypadku, gdy serwis przewiduje uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach coachingowych oraz mentorskich oraz niższe ceny za usługi szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich pod warunkiem dokonania zapłaty do określonego dnia, podstawą do skorzystania z tak określonej niższej ceny jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do upływu terminu końcowego przedpłaty określonego przez Fundację graj Wysoko.

9. Płatność za usługi szkoleń i zajęć coachingowych oraz mentorskich przez Fundację graj Wysoko może być dokonana w formie:

a)  przelewu z konta bankowego,

b)   przelewu za pośrednictwem kanałów internetowych.

10. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Fundacji graj Wysoko, rozliczenie wpłaconej na rzecz Fundacji graj Wysoko należności nastąpi w trybie określonym w § 3. pkt 15 niniejszego Regulaminu.

11. Fundacja graj Wysoko i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

12. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu lub mentoringu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego szkolenia, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez Fundację graj Wysoko. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

13. Fundacja graj Wysoko zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: a/ skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, b/ wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Fundację graj Wysoko, c/ na zakup produktów i publikacji Fundację graj Wysoko lub d/ uzyskania zwrotu wpłaconych środków .

14. Osoby dokonujące zakupu usług Fundacji graj Wysoko oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur, rachunków i korekt faktur i rachunków drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę czy  rachunek  są obowiązane do podania Fundacji graj Wysoko adresu e-mail do wysyłki faktury bądź rachunku lub ich korekty.

15. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Fundacji graj Wysoko następuje po otrzymaniu przez Fundację graj Wysoko podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury czy rachunku (o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą czy rachunkiem) lub innego dowodu księgowego.

§  4. Ochrona danych osobowych

1. Fundacja graj Wysoko zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Uczestników szkoleń w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo, opisany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane wprowadzone do formularza będą znajdować się w pamięci komputerów lub pozostawać w aktach w formie wydruków stanowiących archiwum przebiegu szkoleń/coachingów/mentoringu.

2. Fundacja graj Wysoko i Uczestnik zachowują prawo wglądu do zgromadzonych danych, prawo do ich uaktualniania oraz prawo do ich usunięcia z zasobu Organizatora. Wniosek w tej sprawie powinien zostać skierowany drogą elektroniczną.

§  5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: fundacja@grajWysoko.pl w terminie 10 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.

3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.

4. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

5. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

§  6. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Fundacji graj Wysoko.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisów.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2014r.